Os traballadores por conta propia teñen un nivel TIC máis avanzado cós que traballan por conta allea

luns, 24 de maio do 2021 Sandra Rivadulla

O ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnoloxía e Sociedade) vén de presentar un informe no que analiza a evolución das competencias dixitais dos internautas baseándose na análise dos datos de 2020 do INE. Segundo os datos, as persoas ocupadas por conta propia, freelance ou autónomas, teñen un nivel de competencias dixitais avanzadas, superior ao das que traballan por conta allea (52,6% vs 39,3%).
Doutra banda, sinálase que os mozos e as persoas de maior nivel educativo tenden a ter competencias dixitais de meirande cualificación. En concreto, están máis estendidas entre as persoas de 16 a 24 anos (75,7%), poboación estudante (83,3%), persoas con educación universitaria (70,2%), así como entre quen conta con rendas mensuais de 3.000 euros ou máis (73%).
No outro extremo, están os individuos con menor nivel de competencias dixitais, as denominadas baixas ou básicas, e que se atopan no 54,2% da poboación. Os maiores, pensionistas e persoas con menor nivel de estudos e renda teñen un menor nivel de competencias dixitais. Estas competencias danse en maior medida entre a poboación maior de 55 anos, que se dedica a labores do fogar ou é pensionista, persoas con nivel de estudos inferior á segunda etapa de secundaria e quen conta con renda inferior aos 1.600 euros mensuais.
Sen embargo, a porcentaxe de poboación sen competencias dixitais non alcanza o 10% en ningunha das categorías sociodemográficas, sendo entre a poboación de máis de 65 anos, pensionistas e as persoas cun nivel de estudos ata a educación primaria onde maior representación alcanza, en torno ao 7%.
Así, o informe segmenta aos cidadáns en catro niveles de competencias dixitais: sen competencias, competencias baixas, competencias básicas e competencias avanzadas, sendo este último o nivel que identifica individuos cun manexo superior en actividades tales como o uso de información, comunicación a través de Internet, resolución de problemas e utilización de software.
En xeral, oito de cada dez internautas mostran competencias dixitais avanzadas en información (84,8%) e comunicación (83,5%). As actividades máis estendidas neste tipo de competencias son a procura de información sobre bens e servizos, realizar chamadas e vídeo-chamadas a través de internet e o uso do correo electrónico. En canto á categoría de resolución de problemas, o 67,9% ten competencias avanzadas sendo as compras en liña, a banca electrónica e a instalación de software ou aplicacións móbiles os usos maioritarios. Pola súa banda, no que á categoría de software refírese, o 49,5% dos internautas ten competencias dixitais avanzadas e son os procesadores de texto os que acaparan o maior uso.
Cabe mencionar que os datos reflicten que a situación media de España en competencias dixitais en 2020 é similar á da Unión Europea, 64,6% e 66,9%, respectivamente. As categorías de información e comunicación son aquelas en as que se percibe maior igualdade, e mesmo España supera lixeiramente a media europea en 0,2 e 0,1 puntos porcentuais, respectivamente. Pola súa banda, en resolución de problemas e uso de software atópanse maiores diferenzas e a media europea é superior á española en 2,5 e 3,2 puntos porcentuais, respectivamente.
En definitiva, España mostra valores semellantes ao conxunto da Unión Europea nos casos de poboación máis nova, estudantil, laboralmente activa, con medio/alto nivel educativo e maiores ingresos económicos. Pola contra, entre a poboación de maior idade, pensionista e laboralmente inactiva, de baixo nivel educativo e con baixos ingresos económicos atópanse porcentaxes de competencias dixitais inferiores aos observados no conxunto da Unión.

PUBLICIDADE